Πολιτική Απορρήτου

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Εισαγωγή


Η εταιρεία «VERALTIS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» (εφεξής «Εταιρεία»), η οποία εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, επί της οδού Λ. Κηφισίας 1-3, και έχει αδειοδοτηθεί νόμιμα από  την Τράπεζα της Ελλάδος, ως εταιρία ειδικού και αποκλειστικού σκοπού για τη διαχείριση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις του αρ. 1 του ν. 4354/2015, ενημερώνει με την παρούσα τους επισκέπτες (εφεξής «Χρήστες») του ιστοτόπου «https://www.veraltis.gr» (εφεξής «Ιστότοπος) για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων κατά την περιήγησή τους στον Ιστότοπο.

Ειδικότερα, η Εταιρεία, ως υπεύθυνη επεξεργασίας, σας παρέχει αναλυτική πληροφόρηση αναφορικά με το είδος των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει, τον τρόπο και τους σκοπούς για τους οποίους τα επεξεργάζεται, τους τρίτους με τους οποίους μοιράζεται τα δεδομένα αυτά, καθώς και τα δικαιώματα που διαθέτετε ως υποκείμενα των δεδομένων, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής «Κανονισμός»), όπως ισχύει.

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων


Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγει και επεξεργάζεται περαιτέρω η Εταιρεία κατά την περιήγησή σας στον Ιστότοπο, είναι τα ακόλουθα:

1) Τεχνικές πληροφορίες κατά την επίσκεψη του Ιστοτόπου, όπως διεύθυνση IP, ημερομηνία και ώρα επίσκεψης, τύπος φυλλομετρητή και λειτουργικού συστήματος, μοντέλο συσκευής, αλλά και λοιπές πληροφορίες που συλλέγονται μέσω cookies και παρόμοιων τεχνολογιών και που σχετίζονται με την ανάλυση της περιήγησής σας στον Ιστότοπο. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγονται μέσω cookies και παρόμοιων τεχνολογιών, επισκεφτείτε τη σχετική ενότητα «Πολιτική Cookies»

*Σε περίπτωση χρήσης της φόρμας παραπόνων στην Ενότητα «Υποβολή Παραπόνου», είτε σε έγχαρτη είτε σε ηλεκτρονική μορφή, συλλέγουμε το ονομ/νυμο ή την επωνυμία της επιχείρησής σας, το πατρώνυμο, ΑΔΤ (για φυσικά πρόσωπα) ή στοιχεία νομίμου εκπροσώπου (για νομικά πρόσωπα), Α.Φ.Μ, διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας, e-mail, σχέση με την εταιρεία μας καθώς και ελεύθερο κείμενο με το παράπονό σας. Για περισσότερες πληροφορίες για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων κατά την υποβολή παραπόνων στο πλαίσιο διαχείρισης των απαιτήσεων

2) Σε περίπτωση υποβολής του βιογραφικού σας μέσα από τον Ιστότοπό μας συλλέγουμε το αναλυτικό σας βιογραφικό, όπως περιγράφεται στην Ενότητα «Όροι αποστολής βιογραφικού». Για περισσότερες πληροφορίες για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων κατά την υποβολή του βιογραφικού σας επισκεφτείτε την ενότητα “Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Υποψήφιων Εργαζομένων»

Σκοποί Επεξεργασίας

Στο πλαίσιο χρήσης του Ιστοτόπου, η Εταιρεία επεξεργάζεται τα δεδομένα σας σύμφωνα με τους ακόλουθους σκοπούς και νόμιμες βάσεις:

Η Εταιρεία μας επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και αναφέρονται ανωτέρω στην κατηγορία i), προς διασφάλιση και επίτευξη των εννόμων συμφερόντων της, προκειμένου να επιτύχει την απρόσκοπτη, ορθή και ασφαλή λειτουργία του Ιστοτόπου, να τηρεί αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων και να εξασφαλίζει εν γένει ζητήματα επιχειρησιακής συνέχειας.

Η Εταιρεία μας επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και αναφέρονται ανωτέρω στην κατηγορία ii), προς διασφάλιση και επίτευξη των εννόμων συμφερόντων της, ήτοι την επικοινωνία με τους Χρήστες και την διευθέτηση κάθε ερωτήματος/αιτήματος που της απευθύνεται.

Για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και αναφέρονται ανωτέρω στην κατηγορία iii) και iv), επισκεφτείτε τις ειδικότερες δηλώσεις προστασίας δεδομένων στις αντίστοιχες ενότητες.

Τέλος, εφόσον δώσετε τη συγκατάθεσή σας, η Εταιρεία μας επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και αναφέρονται ανωτέρω στην κατηγορία και αφορούν σε χρήση τεχνολογιών όπως τα cookies, για σκοπούς ανάλυσης, εξατομίκευσης ή/και διαφήμισης. Σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αλλάξετε την επιλογή σας για τα cookies και να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, μέσα από την Πολιτική Cookies του Ιστοτόπου.

Διαβίβαση των Δεδομένων σας

Για την καλύτερη δυνατή εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών επεξεργασίας, η εταιρεία δύναται να κοινοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα στις ακόλουθες κατηγορίες συνεργατών της:

  • Εταιρείες υποστήριξης και διαχείρισης του Ιστοτόπου,
  • Εταιρείες που αναλαμβάνουν καθήκοντα Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων, ή καθήκοντα υποστήριξης Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων
  • Καθώς και οποιαδήποτε άλλη διοικητική, δικαστική ή δημόσια αρχή ή γενικά νομικό ή φυσικό πρόσωπο προς το οποίο ενδέχεται βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης, να απορρέει σχετική υποχρέωση ή δικαίωμα της Εταιρείας να ανακοινώνει τέτοια δεδομένα.

Προστασία των Δεδομένων σας

Η Εταιρεία μας έχει λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, σύμφωνα με τα τεχνολογικά πρότυπα και τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, προκειμένου να διασφαλίσει ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, είτε από την ίδια είτε από τρίτα μέρη για λογαριασμό της, είναι σύννομη, ενδεδειγμένη και διαθέτει το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας για να αποτρέψει κάθε μη εξουσιοδοτημένη ή τυχαία πρόσβαση, επεξεργασία, διαγραφή, αλλοίωση ή άλλη χρήση αυτών.

Χρόνος τήρησης

Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται η Εταιρεία τηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του σκοπού της κάθε επεξεργασίας. Με τη λήξη αυτής, τα δεδομένα θα διαγράφονται, εκτός αν άλλως ορίζεται από τη νομοθεσία ή εάν αυτό απαιτείται για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων της Εταιρείας.

Τα δικαιώματά σας

Κάθε φυσικό πρόσωπο, τα δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από την VERALTIS, απολαμβάνει τα ακόλουθα δικαιώματα:

Δικαίωμα πρόσβασης:

Έχετε δικαίωμα να έχετε επίγνωση και να επαληθεύετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας. Έτσι λοιπόν, έχετε δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους. Για να κατεβάσετε τη φόρμα άσκησης δικαιώματος πρόσβασης πατήστε εδώ: ΦΟΡΜΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Δικαίωμα διόρθωσης:

Έχετε δικαίωμα να μελετήσετε, να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα ερχόμενοι σε επαφή με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) στα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας. Για να κατεβάσετε τη φόρμα άσκησης δικαιώματος διόρθωσης πατήστε εδώ: ΦΟΡΜΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ

Δικαίωμα διαγραφής:

Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων, όταν τα επεξεργαζόμαστε με βάση την συγκατάθεσή σας ή με προκειμένου να προστατεύσουμε τα έννομα συμφέροντα μας. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (όπως ενδεικτικά όταν υπάρχει σύμβαση, υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο, δημόσιο συμφέρον), το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση. Για να κατεβάσετε τη φόρμα άσκησης δικαιώματος διαγραφής πατήστε εδώ: ΦΟΡΜΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας:

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών, (γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία. Για να κατεβάσετε τη φόρμα άσκησης δικαιώματος περιορισμού της επεξεργασίας πατήστε εδώ: ΦΟΡΜΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία:

Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που, όπως περιγράφεται παραπάνω, αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας. Για να κατεβάσετε τη φόρμα άσκησης δικαιώματος εναντίωσης στην επεξεργασίας πατήστε εδώ: ΦΟΡΜΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ

Δικαίωμα στη φορητότητα:

Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα και απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το δικαίωμα σας αυτό υπάρχει για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση της συγκατάθεσή σας ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης. Για να κατεβάσετε τη φόρμα άσκησης δικαιώματος στη φορητότητα πατήστε εδώ: ΦΟΡΜΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης

Όπου η επεξεργασία βασίζεται στην συγκατάθεσή σας, έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε ελεύθερα, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας προτού την ανακαλέσετε.

Στοιχεία επικοινωνίας

Για οποιαδήποτε απορία, διευκρίνιση ή αίτημά σας σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων στο πλαίσιο λειτουργίας του Ιστοτόπου, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας στο email: dpo@veraltis.gr, τηλέφωνο: 2162005088

Δικαίωμα Καταγγελίας

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι δεν ικανοποιήσαμε επαρκώς το αίτημά σας και θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία μέσω ειδικής διαδικτυακής πύλης στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23 | τηλ: +30 210 6475600). Αναλυτικές οδηγίες υποβολής καταγγελίας παρέχονται στην ιστοσελίδα της Αρχής.

Τι συμβαίνει με τις ιστοσελίδες τρίτων μερών;

Ο Ιστότοπος παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσα από κατάλληλους συνδέσμους (links). Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των Χρηστών του Ιστοτόπου, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, των δικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης και Δηλώσεις Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από το διαχειριστή του Ιστοτόπου, ο οποίος δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή την ακρίβεια των υλικών που υπάρχουν σε αυτούς. Η «Εταιρεία» δεν έχει κανένα έλεγχο επί των ιστοσελίδων που κατέχονται από τρίτα μέρη ή του περιεχομένου τους, η επίσκεψη των οποίων γίνεται μέσω της ιστοσελίδας αυτής ή διατίθενται σε αυτήν και, ως εκ τούτου, η «Εταιρεία» δεν υποστηρίζει, χρηματοδοτεί, συμβουλεύει ή άλλως αποδέχεται καμία ευθύνη για αυτές τις ιστοσελίδες ή το περιεχόμενό τους. Εάν ο Χρήστης αποφασίσει να χρησιμοποιήσει, διαμέσου των συνδέσμων του Ιστοτόπου κάποιον

This site is registered on wpml.org as a development site.